• Sunday, 03 March 2024
logo

mahr surûç endam û têkoşerî pêşuwî pekeke bo gullan: eger pekeke karî başî ledest nayet, ba siyasetî xirapîş negrêteber

Gulan Media January 31, 2021 Dîmane
 mahr surûç endam û têkoşerî pêşuwî pekeke bo gullan: eger pekeke karî başî ledest nayet, ba siyasetî xirapîş negrêteber
aşkraye siyaset û reftarekanî pekeke cêyi nîgeranîn û kêşe û serêşeyekî zoriyan bo herêmî kurdistan drust krduwe, eme le katêkda debû pekeke be hemû şêweyek hawkarî em herême bwaye, nek fakterêk bo şêwandinî jiyan û çollkrdinî gundekanî, em prs û babetane bûne tewerî dîdarêkî gullan legell mahr surûç endam û têkoşerî pêşuwî pekeke.


* lem barudoxe xirapeyi ke nawçeke û rojhellatî nawerrastî pêda têdeperrêt, debînîn pekeke le brî eweyi fakterêk bêt bo yekrrîzî û parastinî qewareyi herêmî kurdistan, bellam xoyi buwete herreşe leser yekrrîzîyi nêwmallî kurd û rûxandinî qewareyi siyasîyi herêmî kurdistan, prsiyar eweye, aya em reftaraneyi pekeke be kurdayetî ḧîsab dekrêt?
- le êstada dunya be barudoxêkî allozda têperr debêt, betaybet rojhellatî nawerrast ke kurdistanîş beşêke lem nawçeye, bo eweyi êmeş bitwanîn lem allozîye rizgar bîn, ewa pêwîste leser astî nawxo û dereweş hemû hêze kurdistanîyekan yekrrîz bin, bo eweyi bibine xawenî hêzêkî ewto ke bitwanin berjewendîyekanî mîlleteke bedî bihênin, eger eme biken, serkewtin bedest dehênin û dunyaş rêz lew yekgirtin û yekrrîzîye degrêt, xo eger bas le pekeke bikeyin le peywendî bem prsewe, ewa siyasetî pekeke le rojhellatî nawerrast û betaybetî le nêw kurd û kurdistanda cêgayi rexineye û eweyi pekeke deykat nabêt be hîç şêweyek bikrêt, çunike pekeke bew siyaseteyi xizimetî mîlletî kurdu kurdistan nakat, siyasetî pekeke leberjewendîyi û xizimetî neyaranî kurdidaye û pêwîste siyasetî xoyi bixate xizimetî mîlletî kurdewe. wate pêwîste pekeke ew siyasete helleyeyi ke heyetî û zerer û ziyanî bo mîlletî kurd heye, bîgorrît. le êstada û le başûrî kurdistan êmkaniyat û derfetêkî baş bo kurd hatotedî, boye pêwîste kurd leher şwênêkî dinya bêt, yarmetîyi ew derfete bidat, çunike başûrî kurdistan cêyi umêdî kurdane, boye pêwîste hemû kurdêk harîkarî û yarmetî bidat, taweku behêz bêt, nek siyasetêkî helleyi beramber bikrêt û kêşe û allozîyi bo drust bikrêt.

* wek aşkraye gorrepanî rasteqîneyi xebatî pekeke bakûrî kurdistane, keçî wek debînîn pekeke heta êsta nek her neytwaniywe yek gundî bakûr rizgar bikat, bellku kurdistanî bakûrî becê hêşituwe û hatuwe le başûr çekdarekanî xoyi billawkrdotewe û destî krduwe be drustkrdinî kanton û hîç rêzêk bo yasakanî herêmî kurdistan dananêt, aya pekeke eger deyewêt le başûr bêt, nabêt rêz le yasakanî herêmî kurdistan bigirêt?
- herwek pêşitir amajem pêkrd, le başûrî kurdistan îmkaniyat û derfetêkî baş hatotedî ke emeş berhemî qaremanêtî û hewll û koşşî mîlletî başûrî kurdistane, bellam debînîn le zor cêga û şwênî başûrî kurdistan pekeke dijî hêzî kurdî û hêzî pêşmerge radewstêt û şerr legell pêşmerge dekat, emeyi pekeke deykat zor helleye, boye pêwîste mîlletî kurd le her şwênêk dejîn, dengî xoyan beriz bikenewe û dijî ew reftaraneyi pekeke rawestin û raybigeyenin ew siyaseteyi pekeke deykat le dijî herêmî kurdistan û başûrî kurdistan helleye, lelayekî dîke le bakûrî kurdistan derfet zore û çiyaw şwênî zor gewre û şiyaw heye ke pekeke biçêtewe ewê ke şwênî rasteqîneyi xoyetî û çîtir kêşew grft bo başûrî kurdistan drust nekat, pêwîste pekeke le bakûr şerru karu armancî xoyi cêbecê bikat, nek le başûrî kurdistan, ke xawenî ḧkumet û damezirawe û herêmî xoyetî.


* pekeke be raşkawî raygeyanduwe ke destiberdarî xebatî neteweyî buwe û birrwayi be dewlletî kurdistan nîye, keçî wek le mîdiyakanî ser be pekeke debînîn, bas le prsî neteweyî dekat, aya em siyasete dûfaqîyeyi pekeke bo ewe nîye xoll bikate çawî xellkî kurdistan?
- eweyi pekeke deykat dijberîyekî gewreye, lew katewe ke siyasetî xoyi gorriywe bo berjewendîyi komarî dîmukratî le turkiya û wazî le prsî netewayetî û qena'et be dewlletibûn hênawe, ewa siyasetêkî narrast û helleyi grtoteber, çunike hemû kurdêk ledll û hestîda peroşî azadî û dewlletî kurdîye, eger ême le dewruberman birrwanîn, ewa debînîn hemûyan xawenî dewllet û supa û hêzî xoyanin û xawenî siyasetêkî neteweyîn, bellam teniya pekekeye ke raydegeyenêt dewlletm nawêt. le êstada mîlletî kurd dawayi yekrrîzî û yekbûn dekat, her hêzêk xizimetî ew dawa û berjewendîyaneyi mîlletî kurdî krd, ewe kurdperwere, bellam her hêzêk ew karaneyi newîst û hewllî bo neda, ewe mîllet bawerrî pêyi namênêt, mîllet dezanêt kame hêz bo kurdu kurdistan û dewlletibûn û serbexoyî kar dekat, her boye bawerriyan be pekeke zorkem û lawaz buwe. her emeş wayi krduwe, pekeke roj ledwayi roj parçe parçe bibêt û jmareyan kem bibêtewe û xellk bawerrî pêyan nemênêt, her boye pêwîste pekeke emirro siyasetî pêçewane bikatewe û ew hêzeyi heyetî ledijî kurd bekarî nehênêt, bellku bîxate xizimetî gelî kurdu kurdistanewe.


* êsta pekeke peywendîyekî tundutollî legell ḧeşdî şe'bî 'êraqî heye û le şngal clî ḧeşdî şe'bî û nîşanekanî ḧeşdî şe'bî helldegrêt, aya peywendîyi pekeke legell ḧeşdî şe'bî çi manayekî heye, bêcge le dijayetîyi xellkî kurdistan? lemeş ziyatir ḧeşdî şe'bî hêzêke rastewxo lelayen dewlletêkî îqlîmiyewe araste dekrêt, aya pekekeş deyewêt ecîndayi dewlletanî îqlîmî le kurdistan piyade bikat?
- hemû layek û êmeş dezanîn ke hêzêkî wek ḧeşdî şe'bî xizimetî dewlletêkî îqlîmî dekat û ewan deyanewêt mîlletî kurd lawaz bêt, betaybetî le başûrî kurdistan ew hêzane deyanewêt hemû kat kêşew grft bo gelî kurd drust bêt û, hêzî kurdî û pêşmerge kêşew nakokî hebêt, taweku nebineyek, herweha eweyi emirro le şngal û şwênanî dîke rûdedat, cêyi dllixoşî nîye û karî pekekeş ewe nîye ke rêkkewtin legell ḧeşdî şe'bî û hêzî dîke bikat, eger pekeke deyewêt rêkkewtin bikat, ewa pêwîste legell hêzî kurdî û ḧkumetî herêmî kurdistanî bikat le dijî dujminî mîllet.


* behoyi bûnî çekdaranî pekeke le herêmî kurdistan, turkiya berdewam bordumanî nawçe sinûrîyekanî herêm dekat, emeş biyanuwî bo turkiya rexisanduwe ta kêşe nawxoyiyekanî xoyi binêrête derewe û prsî kurd le bakûr feramoş bikat, aya eme manayi ewe nîye turkiya bo mebestî taybetî xoyi pekeke bekar dehênêt?
- eger êsta seyr bikeyin, roj nîye frrokeyi turkiya bordumanî başûrî kurdistan nekat, rojnîye mîlletî ême û wllatparêzî kurdî başûr lew şwên û nawçaneyi pekekeyi têdaye şehîd nebin, eme gunahe û her hemuwî behoyi pekekeye, ke biyanû û derfetî be turkiya dawe, tawanî awa bikat, boye pêwîste pekeke wîjdanî hebêt û waz lem şwênane bênêt, bellku xellkekeyi başûr lew nawçaneyi xoyan bitwanin gundekaniyan awedan bikenewe û le sayeyi ḧkumetî herêmî kurdistan mumareserî jiyanî xoyan biken, nek wek êstake pekeke jiyan û azadîyi lew şwên wdeverane ḧeram krduwe bew siyasete çewt û helaneyi heyetî. le sayeyi siyasetî çewtî pekeke jmareyekî zor gund le bakûrî kurdistan çoll bûn, boye dûbare dellêm pêwîste pekeke siyasetî xoyi çak bikat û dujmin nehênête naw başûrî kurdistan û başûrî kurdistan becê bîhllêt, ta mall û mullk û gundî başûrî kurdistan ziyatir wêran nebin.
* çî bikrêt bo eweyi pekeke waz le dijayetîyi bzavî rizgarîxwazîyi kurdistan û, waz le dijayetîyi herêmî kurdistan bihênêt?
- be boçûnî min, debêt be zanayiyewe xoman bedûr bigirîn lew siyaseteyi ke pekeke grtûyetiyeber, ewîş bewe debêt ke hêzekanî mîlletî kurd begşitî (ç siyasî, çi hêzî serbazî û çi hêzî medenî, çi rêkxirawekanî komellgeyi medenî), be yek deng dengiyan derbibirrin û be pekeke billên bese ew siyasete rabigire, pêwîste hêzî kurd lem qonaẍeda xoyan bikene xawen yek deng, mîlletî kurd le dwayi em qonaẍeda twanayi eweyi nemawe qbûllî ew siyasete bikat ke be nawî kurdan le dijî mîlletî kurd bekar bihênrêt, wate pêwîste emirro yekdengî û yekrrêzî hebêt le dijî siyasetî helle û çewaşekarî le dijî mîlletekeman, allayi kurdistan cêgayi şanazîmane ke emirro beteniya le başûrî kurdistan helldrawe, pêwîste behemû hêzekan parêzgarî lê biken û umêdewarm pekeke lew siyasete helleyeyi heyetî dûr bikewêtewe, eger başî pê nakrêt, ba xirapeş nekat û pêwîste yekdengî û yekrrîzîyi kurdistanî belawe giring bêt.


* degutirêt grûpêk benawî grûpî enqere le naw pekeke heye kurdîş nazanin ke ewan zallin be ser siyasetî pekekewe, aya eme raste?
- bêguman grûpêk be nawî enqere heye û her ew grûpe le seretayi damezirandinî pekekewe siyasetî pekekeyan danawe û ew grûpe zallin be ser qa'îdeyi pekekeda, ew siyaseteyi êsta pekeke piyadeyi dekat, lelayen ewgrûpewe derdeçêt û le dereweyi siyasetî ew grûpewe hîç qseyekî dîke cêgayi nabêtewe, siyasetî grûpî enqere zor metirsîdare leser mîlletî kurd, boye pêwîste billêyin gencî kurd gunahe îtir bese û pêwîste nekewne xizimetî desellatî ew siyasete xirapeyi pekeke, betaybetî gencanî bakûr ke zerermendî serekîyi ew siyasete helleyen.
Top