• Sunday, 03 March 2024
logo

le şest û duwemîn sallwegerrî şorrşî meznî eylûlda ... kurdistan yan neman

Gulan Media September 26, 2023 Raport
le şest û duwemîn sallwegerrî şorrşî meznî eylûlda ... kurdistan yan neman

le şest û duwemîn sallwegerrî şorrşî meznî eylûlda ... kurdistan yan neman
gullan mîdiya

 

«gewrem serokî dadga. lew birrwayeda nîm be szadanm beweyi krdûme, dadga amancekeyi xoyi bpêkêt, sebaret beweyi rêge lew piyawe xawen 'ezîmane bigirêt, leweyi be erkî serşanî xoyanî dezanê neykat. mêjû ew rastîyeyi selmanduwe, katêk peywest bîn be wîjdanmanewe, szadan 'ezîmeyi piyawan naşkênêt.

ême yasaman pêşêl krduwe û deşzanîn ke pêşêlman krdûn, bellam ême berprsiyar nîn, feriz bû leserman le nêwan milkeçbûnman bo «yasa û wîjdan»da yekêkiyan hellbijêrîn. leserman pêwîst bû rûberruwî kêşeyekî taze bibînewe lenêwan yasa û wîjdanmanda, katêk ḧkumet rexine û pêşniyarekanman feramoş dekat, pêwîste le serman çî bikeyin? aya milkeçî yasa bîn ke retkrdinewe be tawan dadenêt, bemeş xiyanet le qena'etî xoman bikeyin, yan ferman bû le serman pêçewaneyi ewe bikeyin û milkeçî ewe bîn ke wîjdanman dawaman lê dekat? le berdem tengjeyekî lemcore, piyawanî dadperwer, xawenî 'ezîme û şeref, natwanêt bêcge lem wellame şitêkî dîke pêşkeş bikat, ke ewîş milkeçbûne bo wîjdanî xoy».

nîlson mandîla le berdem dadgayi apartaydida

 

ktêbî «stiratîjiyetî leberyekhellweşaneweyi mîtafîzîkiya cak drîda»

 

 

 

şorrş.. satewextî pêkewe grêdanewey

mêjû û ayinde bo pênaseyi bûnî nîşitmanêk

xanme feylesûfî ellmanî «hana arrinêt» le ktêbî «le şorrşda - fî alثure» pêman dellêt: «şorrş katêk helldegîrsêt ke zewî û asman be yek yasa helldesûrrên», emeşî bew manaye bekarhênawe ke koperinîkos le ktêbî «şorrşî estêrekan le asman» amajeyi pê krduwe û pêman dellêt: «yasakanî asman bew core peywendîyi nêwan estêrekanî rêkxistuwe, ke her estêreyek be azadî leser xulgeyi xoyi desûrrêtewe û hîç estêreyek dest naxate naw karubarî estêreyekî dîke, yan hewll bidat dagîrî bikat, her boye estêrekan lenaw asmanda azadin û em azadîyeşiyan be yasa rêk xirawe». lemewe arrinêt eweman pê dellêt «katêk dewlletêk, yan împratoriyetêk bew çend yasa danraweyi leber destîdaye, deyewêt gelekeyi xoy, yan çend neteweyek pêkewe serkut bikat, le satewextî pêkewe grêdaneweyi «mêjû û ayinde», kllpeyek drust debêt ke pêyi degutirêt «şorrş», ke şorrşîş kllpeyi krd, îdî nakujêtewe û hîç zordarêk xoyi leberda ranagrêt, bo emeş basî şorrşgêrranî şorrşî ferenisaman bo dekat, katêk şorrşgêrekan helldekutine ser zîndanî bastîl, lwîs dawa le serokî pasewanekanî dekat «biçn ew hellgerrawe û têkderane sza biden», le wellamda serokî pasewanekan be lwîs dellêt «gewrem ewe şorrşe û hellgerranewe nîye», emeş manayi eweye ke pêyi dellêt «gewreman kotayîman hat û bergeyi kllpeyi şorrş nagrîn».

kewate em arasteye eweman pê dellêt «katêk şorrş kllpe dekat. çîdî yasayi zallm û dîktatorekan behayi nabêt û kes pêweyi pabend nabêt, em pêwe pabendinebûne le ruwî nezanîyewe nîye, bellku baş dezanin ke ew yasaye şayenî ewe nîye pêweyi pabendbin, lebrî ewe milkeçî wîjdanî xoyan debin, ke çîtir lêyan qbûll nakat jêrdesteyî û çewsanewe qbûll biken.

em arasteye eweman bo aşkra dekat ke «şorrş» pêş eweyi hengawhellgirtin bêt bo ayinde, gerraneweye bo mêjû, mêjuwî pêş serkutkarî û dagîrkarî. lenaw em mêjuwewe legell destpêkî şorrşda be ayindewe grê dedrêt û, ew êstayeyi ke şorrş mêjû û ayinde pêkewe grê dedatewe, ew xalleye ke hana arrinêt pêman dellêt «yasayi zullm û dagîrkarî» hîç behayekî namênêt û neteweyi jêrdest û xellkî zullm lêkraw ew yasayane dexate jêr pêyi û gwê bo wîjdanî xoyi degrêt, ke bzanêt çî lê dawa dekat? ke bêguman wîjdan dawaman lê dekat, bigerrênewe bo yasakanî asman, ew yasayaneyi azadîyi estêrekanî rêk xistuwe û rêge nadat hîç estêreyek ewî dîke dagîr bikat, yan desttêwerdan lew xulgeye bikat ke estêreke be azadî leserî desûrrêtewe.

 

katêk mêjuwî karîzima debête mêjuwî neteweyek, şorrşî eylûl û karîzimayi mstefa barizanî

cak drîda le ktêbî «leberyek hellweşaneweyi mîtafîzîkiya» û le beşêkîda be nawnîşanî «sersambûn be nîllson mandîla, yan be yasakanî bîrkrdinewe û rengdanewe», pêman dellêt: şêwazî em prsiyare û sardusirrîyi şrovekrdinî, rêgeyi eweman lê nagrêt bigeyine «sersambûn», leber eweyi hestkrdin be «sersambûn» le bîrkrdinewewe serçawe degrêt û be eqll tefsîrî bo dekrêt û deprsêt «çon mandîla buwe diyarde? boçî wa derdekewêt ke nmûneyî û mezne sebaret beweyi bîrî lê dekatewe û eweyi deyllêt û eweşî be destîyewe denallênêt? ew mezne leber eweyi le gewahînamekeyda manayekî dîkeyi dawe be gewahî, ewîş ezimûnî gelekeyetî, ew berdewam deygut «gelekem û min», bellam wek padşa qseyi nedekrd, eyi boçî sersambûn dewrûjêt? leber eweyi ew wşeye « gelekem û min» bûnî berevanî feriz dekat, leber eweyi dujminekanîşî pêyi sersamin, bellam em rastîye aşkra naken».

cak drîda, ke sersambûnî xoyi be mandîla krduwete babetêkî felsefî lenaw yasakanî bîrkrdinewe û rengdanewe, le katêkda buwe ke «mandîla» le bendîxanekanî sîstmî apartayd le başûrî efrîqa zîndanî buwe û, em nûsîneşî «sersambûn be mandîla» beşêke lew hellmeteyi ke çendîn bîrmend û feylesûfî dîke bo azadkrdinî «mandîla» encamiyan da, her boye drîda, sersame be mandîla leber eweyi bîrkirineweyi mandîla ferizî krd, debêt berevanî dijî rjêmî apartayd bûnî hebêt, ferizî krd, nabêt yasakanî apartayd cêbecê bikrên û debêt gwê bo wîjdanî neteweyi xoman bigirîn û bzanîn wîjdanman çîman dawa lê dekat.

kewate em arasteye ew prsiyare drust dekat «karîzima çon le naw wîjdanî netewe ledayk debêt?», drîda pêman dellêt «katêk bîrkrdineweyi karîzima, bûnî berevanî û xebat feriz dekat, îdî mêjuwî karîzima debête mêjuwî netewe û mêjuwî neteweş debête mêjuwî karîzima, em têkellawbûneyi mêjuwî karîzima û mêjuwî netewe, sersamîyek drust dekat, ke le nawîda gewherêk dedrewşêtewe û ew gewhere drewşaweye «karîzimaye lenaw wîjdanî neteweda», lemeş ziyatir em gewhere drewşaweye «karîzima» katêk raberîyi netewekeyi xoyi dekat, rêgeyan bo roşn dekatewe, dûbare çemkekan pênase dekatewe û, le berdemî dagîrkarî nîşitmanekeyda, dakokî le mafî netewekeyi xoyi dekat, hewllîş nadat mafî neteweyekî dîke tenanet neteweyi rjême dagîrkarekeş pêşêl bikat, îradeyekî heye ke detwanêt kudeta beser şerrda bikat û aşitî bênête arawe û nîşitman bo hemû netewekan be «neteweyi rjêmî serkutkarîşewe» bikate çwarçêweyek bo aşitî û pêkewe jiyan.

lenaw em torrî bîrkrdinewe felsefîyeda, eger leser astî kurdistan û cîhan bprsîn «çon mstefa barizanî buwe diyarde û karîzima? çon ew hemû serkrde û bîrmende cîhanîye pêyi sersam bûn? boçî dujminekanîşî pêyi sersam bûn û tenanet hendêkiyan ew sersambûneşiyan neşarduwetewe? bo wellamdaneweyi em prsiyarane naçarîn mollet le feylesûfî gewre cak drîda werbigirîn û lebrî eweyi be «sersambûn be mstefa barizanî»da hellbillêyin, degerrêyinewe bo yasakanî «bîrkrdinewe û rengdaneweyi ew bîrkrdineweye», bemcoreş hellwesteyi leser dekeyin:

1. mstefa barizanî perwerdeyi naw fîkrêke ke pêyi degutirêt «fîkr û 'eqîdeyi barizan», binaxeyi yasakanî bîrkrdinewe lenaw «fîkr û 'eqîdeyi barizan»da, mirovbûne, bellam bûnêkî manadar be hemû manakanî bûn, nek bûnêkî bê mana û betallkraw le manakanî bûnî bûn.

2. mirovbûn le «fîkr û 'eqîdeyi barizan»da, wate pêkewe grêdaneweyi ciyawazîye ayînî û neteweyiyekan û rêzgirtin le bûnî mirov wek mirov, ke teniya bûnewere leser em hesareye hest be «bûn»î xoyi dekat û lemanayi « bûn»î xoyi têdegat.

3. bo bergrîkrdin le behakanî «mirovbûn», fîkr û 'eqîdeyi barizan bûnî berevanî û xebat feriz dekat, emeş nek teniya bo yek netewe û yek ayîn, bellku bo hemû netewe û ayîne ciyawazekanî kurdistan.

4. ferizkrdinî «berevanî û xebat» bo bergrîkrdin le «mirovbûn», zerûretî bûnî çwarçêweyek «nîşitmanêk» bo rengdaneweyi hemû behakanî «bûn» feriz dekat, emeş wek çon şêx 'ebidulselamî barizanî dawa le rojhellat nasêk dekat, legell xoyi bîbat bo berîtaniyayi mezn û şa corc bibînêt û dawayi hawkarî bikat bo eweyi «dewlletî kurdistan» dabmezirêt.

5. rengdaneweyi yasakanî bîrkrdinewe lenaw «fîkr û 'eqîdeyi barizan»da le maweyekî kurtda jmareyek hozî gewreyi kurdistan xoyan lenaw rengdaneweyi ew «fîkr û 'eqîde»ye bînîyewe û pêyi sersam bûn, bemeş nek her ew fîkr û 'eqîdeyan piyade krd, bellku xoyan krd be xawenî ew fîkr û 'eqîdeye û nawyan le xoyan na «barizanî», eme le katêkda barizan teniya gundêkî biçûke û hîç hozêkîş benawî hozî barizanewe bûnî nîye.

6. xallêkî dîke ke zor giringe lenaw «fîkr û 'eqîdeyi barizan»da hellwesteyi leser bikeyin, bekarhênanî çemkî «ême» ye le gutarda, em çemke wek peyam û gutarî siyasîyi arasteyi beranber krawe û gutirawe «ême deçewsêninewe û xakman dagîr krawe, ême zullm ret dekeyinewe û bergrî le mezllûm dekeyin w...htd», leser berkarhênanî em çemke «ême» le gutarî mandîlada beranber dagîrkeranî bekar hatuwe û gutuyetî ême «gelekem û xom» serkut dekrêyin, layi drîda, bekarhênanî çemkî»ême» le gutarî mandîlada ew sersambûneyi drust krduwe, eme le katêkda çemkî «ême» le gutarî mandîla teniya amaje buwe bo «rreşpêstekanî başûrî efrîqa», bellam le gutarî «fîkr û 'eqîdeyi barizan»da, bekarhênanî çemkî «ême» amajeye bo «netewekanî wek kurd, kldan û aşûrî, ermen, turkman, 'erebî resen», herweha amajeşe bo ayîne ciyawazekanî wek «îslam (be şî'e û suninewe), krîstiyan, êzîdî .. û tewawî ew ayîn û netewaneyi le kurdistan bûniyan heye.

em nexşerrêgeye ke le «fîkr û 'eqîdeyi barizan»ـewe serçawe degrêt, wek «yasa» le bîrkrdinewe û karwanî xebatî «mstefa barizanî»da bercste û cêbecê krawn û, çwarçêweyi rengdaneweyi em fîkr û 'eqîdeyeşî be corêk frrwan krduwe, ke her çwar parçeyi kurdistan bigirêtewe û nasinameyi kurdbûn û kurdistanîbûn le her çwar parçeda pênase bikatewe.

pabendbûnî mstefa barizanî be yasakanî bîrkrdinewe û rengdanewe lenaw «fîkr û 'eqîdeyi barizan», hokarî serekî buwe bo eweyi bîrkrdineweyi mstefa barizanî danexizêt bo naw hîç aydiyolojiyayek û her lenaw wîjdanî gel û neteweyi xwîda bmênêtewe û milkeçî wîjdanî ewan bêt û bzanêt dawayi çî lê deken.

em pabendbûne fîkrîye be « wîjdanî netewe» layi cak drîda, hokarêkî dîkeyi sersambûne be mandîla, leber eweyi mandîla 27 sall le zîndanekanî rjêmî sermayedarî û apartayd zîndanî buwe, bellam bîrî lewe nekrdewe pena bo « komonîzim û marksiyet» berêt, bo eweyi xebatî dijî rjêmî sermayedarî û apartaydî pê bikat, bellku dakokî le proseyi nwênerayetîyi gel û dabeşkrdinî desellatekan û hellbijardinî azad û nîşitman û başûrî efrîqa bo «spî pêst û reş pêst» dekrdewe, em xwêndineweyi drîda, dergayekî dîkeman bo sersambûn be mstefa barizanî bo dekatewe, ewîş eweye katêk raberayetîyi şorrşî duwemî barizanî krd dijî rjêmî padşayetî le çlekanî sedeyi rabrdû, nek her penayi bo aydiyolojiyetî şiyu'î û marksî nebrd, bo eweyi xebatî dijî rjêmî padşayetî pê bikat, bellku le çwarçêweyi ew sîstmî padşayetîyeyi ew katî 'êraq ke bangeşeyi bo sîstmî «perlemanî û dîmukratî» dekrd, berevanî dijî rjêmî padşayetî dekrd û her yek dû sall dwayi destpêkrdinî şorrşî duwemî barizan, berinameyekî bo damezirandinî partêkî nîşitmanî kurdistanî dana, ke ewîş damezirandinî «partî dîmukratî kurdistan»bû, lemeş ziyatir dwayi rûxanî komarî kurdistanîş ke mstefa barizanî emcare çemkî «ême»î bo «ême teslîm nabîn» bekar hêna û, xoyi hevallekanî dwayi çendîn şerrî sext û qurbanîdan rêrrewe mêjuwîyekeyi «perrîneweyi awî aras»yan dest pê krd û geyşitine komarî azirbaycanî «soviyetî pêşû», lewêş pabendbûnî mstefa barizanî be yasakanî bîrkrdineweyi «fîkr û 'eqîdeyi barizan» berdewam bû, boye lebrî eweyi bibête komonîzim û dijî rjêmî şayi ser be rojawa, be aydiyayi komonîzim xebat bikat, bellam le bakoyi paytextî azirbaycanewe dûbare raygeyandewe «ême teslîm nabîn, berevanî û xebat ferize bûnî hebêt, debêt berinameyi damezirandinî kurdistanî gewre dabirrêjîn û, her bem arasteye û be bekarhênanî çemkî «ême» xoyi geyande «xiroşof serokî partî komonîstî soviyetî pêşû» û xoyi geyande serkrdekanî cîhanî sêyem wek «tîto, şawsîsko, cemal 'ebidulinasir w.. htd» û be hemûyanî gut «ême wek gelî kurdistan jêrdesteyî qbûll nakeyin û ferize berevanî û xebatî ême dijî em zullme bûnî hebêt û êweş pşitgîrîman biken».

ledwayi sallî 1958 ke şorrşî çwardeyi temmûz be serokayetîyi 'ebidulkerîm qasm destî pê krd û rjêmî padşayetî 'êraq rûxa û destûrêkî katî nûsiraweye ke têyda hatibû «'êraq nîşmanî hawbeşî kurd û 'erebe», çemkî ême «gelekem û xom» le gutarî siyasîyi mstefa barizanîda bo 'ebidulkerîm qasm serok komarî 'êraq gorranikarî û werçerxanî gewreyi beserda hat û rageyand ême (gelekem û xom) pşitgîrî le komarî 'êraq dekeyin, wek nîşitmanî hawbeşî kurd û 'ereb û parêzgarî lê dekeyin», bellam katêk rjêmî komarîyi 'êraq le bellênekanî paşgez buwewe û bendî sêyemî destûrî 'êraqî pêşêl krd, ke dellêt «'êraq nîşitmanî hawbeşî kurd û 'erebe», carêkî dîke çemkî «ême» le gutarî siyasîyi mstefa barizanîda buwewe be «ême (gelekem û xom) em pêşlkarîye qbûll nakeyin», rastgoyî û bwêrî mstefa barizanî le bekarhênanî çemkî ême (gelekem û xom) buwe ew satewexteyi gelî kurdistan be tewawî netewe û ayîne ciyawazekanewe yasakanî 'êraqiyan xiste jêr pê û le sate wextî tûrrebûnî «wîjdanî neteweda» kllpeyi şorrş derkewt, ke ewîş destpêkî şorrşî meznî eylûl bû, ke le 11î eylûlî 1961 destî pê krd û dwayi no sall le xebatî çekdarî û dîplomatî twanî bo yekemcar le mêjuwî xebat û berevanî gelî kurdistan bo azadî û sefrazî dîkomêntêkî siyasî û yasayî legell ḧkumetî 'êraq îmza bikat, ke rêkkewtininameyi 11î adarî 1970 bû.

em mêjuweyi karwanî xebat û berxodanî mstefa barizanî buwete beşêk le mêjuwî xebatî gelî kurdistan û lenaw wîjdanî gelî kurdistanda «xetî sûr û ḧeramî» drust krduwe beweyi kes natwanêt, çemkî « ême» bêcge le amajekrdin bo « gelekem û xom» bekar bihênêt, be pêçewanewe gel ewaneyi wek xayin seyrî krduwe ke çemkî « ême»yan le çwarçêweyi « gelekem û xom» derhênabît, bo nmûne katêk dellêt «ême wek fllan ḧzbî siyasî» ke komellêk dawakarî lenaw aydiyolojîyekî siyasî berceste dekat , ewa wek xayinêk seyr krawe û çemkî «ême»î wek «gelekem û xom»î bê mana krduwe, herweha le bekarhênanî «ême»yekî dîke le gutarî barizanîda ke dellêt «layi ême kerkûk dllî kurdistane û destiberdarî kurdistanîyetî kerkûk nabîn», em «ême»ş bo xetî sûr û teḧrîme bo her kurdistanîyek ke billêt «ême wek fllan ḧzbî siyasî, kerkûk be şarêkî 'êraqî dezanîn».

 

kurdistan yan neman

çon buwe druşmî şorrşî eylûl?

şorrş eger be manayi wşe «rrengdaneweyi tûrreyî wîjdanî gel û netewe» bêt, ewa druşmekeşî her lenaw ew tûrreyiye wek rengdaneweyi îradeyekî pengxwarduwî naw ew wîjdane ledayk debêt û, hîç kes û layenêkî siyasîyi natwanêt druşmî ew şorrşe diyarî bikat, lem bareyewe mstefa 'eqad le ktêbî «felsefeyi şorrş» ke dîrasetî bo druşmî şorrşî netewe ciyawazekan krduwe, sebaret be druşmî şorrşî meznî ferenisa dellêt «katêk seyrî druşmî şorrşî ferenisa dekeyin, ke brîtîye le «azadî û yeksanî û brayetî» û, em sê wşeyeş le zimanî ferenîsda hawawazn, mirov bîrî bo ewe deçêt, ke şa'êrêkî gewre, yan bîrmendêk em druşmeyi darrşituwe, bellam 'eqad dellêt «katêk dîrasetêkî wrd bo rjêmî padşayetî lwîs dekeyin û, leser azar û nehametîyekanî ew serdemeyi gelî ferenisa wrd debînewe, ewa em sê wşeye ke buwete druşm «azadî, yeksanî, brayetî», derbirrî hemû nehametîyekanî gelî ferenisa lew kateda buwe.

lem çwarçêweyeda eger hellwesteyekî fîkrî leser druşmî şorrşî meznî eylûl bikeyin ke ewîş teniya dû wşeye «kurdistan yan neman», emeş dîsan eger be heman şêweyi şorrşî ferenisa, seyrî nehametîyekanî gelî kurdistan bikeyin, le serubendî destpêkrdinî şorrşî meznî eylûlda, betaybetî ke rjêmî 'ebidulkerîm qasm lejêr karîgerîyekanî efsere be'sîyekanî ew serdeme le cêbecêkrdinî destûrî 'êraq paşgez debêtewe û ew nasinameyeman lê desênêtewe ke «'êraq nîşitmanî hawbeşî kurd û 'ereb»ـe, emeş bew manayeyi kurdistan wek beşêk le 'êraq nîşitmanî gelî kurdistane, ewa îdî şitêk be manayi bûnî rasteqîneyi gelî kurdistan namênêt û degorrêt bo «bûnêkî saxte»î bê beha û bê nawerok, her boye eger druşmî şorrşî meznî eylûl «kurdistan yan neman» be mîtodî «felsefeyi şorrş» ke mstefa 'eqad basî dekat bîxwênînewe, ewa debînîn ciyawaze legell şorrşî sercem netewe azadîxwazekanî cîhan û, kêşeye û nehametî gelî kurdistan kêşeyi bê behabûnî «bûn» buwe le ẍyabî nebûnî nîşitmanêkî taybet bem gele ke gelî kurdistane.

ewca lêrewe eger em kêşe û nehametîyeyi gelî kurdistan û nîgeraniyekanî leser manewe û bûnî lem kurdistanda, grê bideyinewe be şerrî ber derkî serayi şarî slêmanî le sîyekanî sedeyi rabrdû ke be birriyarîkî komelleyi gellan, 'êraq buwe endam lew komelleye, bebê eweyi hîç ḧîsabêk bo gelî kurdistan bikrêt û rayi kurdistanîyan werbigîrêt, ewa gelî kurdistan lew kateşda her «neman û şehîdbûnî» le beranber nebûnî nîşitmanêk benawî kurdistan hellbijarduwe.

serok mes'ud barizanî sebaret be beha berizekanî «-bûn-î gel û netewe» ew prsiyareyi wrûjanduwe «boçî barizanîyekan camaneyi sûr debestin?», le wellamî em prsiyareda pêman dellêt «le sîyekanî sedeyi rabrdû, hemû core camedanîyek lelayen barizanîyekanewe debestira, her kes bepêyi arezuwî xoy, herwek çon êsta her kes be arezuwî xoyi boyinbaẍêk debestêt, bellam lew serdeme şêx eḧmed barizanî camedanî sûrî debest û, înglîzekanîş ke deyanwîst dijayetîyi şêx eḧmed barizanî biken, şwanêk degirin ke camedanî sûrî le ser buwe, her be camedanîye sûreke deyxinikênin û be darîyewe deken, dwayi em rûdawe, şêx eḧmed barizanî wek teḧedidayek bo ew zordarîye namirovaneye, briyar dedat, debêt hemuwî camedanî sûr bibestin».

eger serinc lem peyive berize bideyin ke serok barizanî deyewêt lemewe fêrî manayi beha berizekanî «mirovbûn»man bikat, eger hêmayek, yan reftarêk buwe hokarî eweyi beha berizekanî «mirovbûn»man bê beha bikat, ewa debêt lew teḧedidayeyi şêx eḧmed barizanî yewe ke be birriyarekeyi be bestinî camaneyi sûr be îglîzekan dellêt «xinikandinî gencêk leser eweyi teniya camene sûrekeyi le camaneyi şêx eḧmed barizanî buwe, 'ezîmeyi piyawanî qareman narrûxênêt û le nêwan pabendî be yasa zallmekeyi êwe û wîjdanî neteweda, gwê bo wîjdanî netewe degrîn, ewca babzanîn wîjdanman çîman lê dawa dekat û her eweş cêbecê dekrêt ke wîjdan dawaman lê dekat, wîjdanî neteweşman dawayi eweman lê dekat, ême lêre «le kurdistan» bûnêkî rasteqîne û manadarman hebêt, bûnman dekeyine mirdin û şehîdbûnman, nek milkeç bîn û bûnêkî bê mana hellbijêrîn».

em çemke berizeyi «fîkr û 'eqîdeyi barizan» ke dellêt «bo bûnman le kurdistan (bûnêkî manadar), giyanman dexeyine pênawî neman û şehîdbûn», heman ew fîkre felsefîyeyi haydger le ktêbî «bûn û kat»man bîr dexatewe û, pêman dellêt «bûn lêreda ( da-zayin), mirov naçar dekat, şan bidate ber hemû sextîyekanî jiyan û hemû hewll û îradeyi xoyi bixate gerr bo eweyi manayi (bûnî xoyi lêre) bselmênêt û bûn bixate pênawî mirdinewe, leber eweyi mirdin gewretirîn îmkaniyete bo eweyi beha berizekanî «bûn» bselmênêt û bûnî resen û xawen beha le bûnî saxte û bê mana ciya bikatewe.

 

satewextî hellgîrsanî şorrşî eylûl

her ew sateye mêjû û ayinde pêkewe grê dedatewe

mêjû nabête beşêk le rabrdû, leber eweyi heta êstaş çwarçêweyeke û pênaseyi azadî û bûnman dekat, le heman katda ayindeş nabête ayinde ke nemantwanîbêt eweyi amancmane bîhênînedî, lem bazneyeda eger xwêndineweyekî fîkrî bo satewextî hellgîrsanî şorrşî eylûl bikeyin, ewa debînîn êsta her ew sate wexteye ke hengawêk gerrawînetewe dwawe bo naw «mêjû» û le hewllî ewedayin le «êstada» hengawêk hellbigirîn bo ew ayindeyeyi ke amancekanmanî têda derdekewêt, ew kateyi wek zemen têdeperrêt bo ême ew kate nîye ke amancekanî êmeyi têda derkewtibêt, eme fêrman dekat bo eweyi bûnman lenaw ew kate, yan ew zemeneyi ke pêyda têdeperrîn, manayi hebêt, ewa debêt «bûn û mirdin» bew şêweye seyr bikeyin ke «bûn û mirdin»man pêkewe ledayk debin û, lew kateyi mirov ledayk debêt, çawerrwanî mirdinêk dekat, mirdinî mirovîş hawşêweyi kewtine xwareweyi berhemêkî wek «sêw û hencîr» nîye ke nîçe dawa dekat, şemallî bakûr hellbikat û le dareke bîxate xwarewe, bo eweyi em berheme bigate destî mirov, raşkawanetir mirdinî mirov bew şêweye nîye ke çawerrê bikat tewawî temenî tewaw bikat û le katêkî diyarîkrawda bmirêt, boye hemû satêk boyi heye be rûdawêk, mirov rûberuwî mirdin bibêtewe, kewate em arasteye eweman pê dellêt, ke mirdin ewende le mirov nzîk bêt, ewa leser mirov feriz debêt le pênawî selmandinî bûnî xoyi mirdin hellbijêrêt.

leser em nexşe rêgeye, eger xwêndineweyek bo ew 62 salleyi dwayi hellgîrsanî şorrşî eylûl bikeyin, ke xudî şorrşeke leser pêşêlkrdinî destûr û mafekanî gelî kurdistan wek tûrrebûnî wîjdanî gelî kurdistan le çwarçêweyi şorrşda klpeyi send û, lem rwangeyewe le xoman bprsîn, aya ew satewexteyi şorrşî eylûlî têda hellgîrsa, legell êstaman dwayi (62 sall) çi ciyawazîyekî heye? aya şandî kurdistan ke deçêt bo danustandin leser mafekanî gelî kurdistan legell desellatdaranî êstayi 'êraq, legell ew şandaneyi le şorrşî eylûl deçûn bo heman mebest legell desellatdaranî ew katî beẍda, çi ciyawazîyekî heye? aya zimanî gftugoyi danustandinekanî herdû şandî kurdistan û şandî beẍda, çi gorranikarîyekî beserda hatuwe? wellamdaneweyi em prsiyarane le henawî mêjuwî em 62 salleda, ew rastîyeman wek rojî rûnak bo aşkra dekat, ke serok ms'ud barizanî le bergî şeşemî «barizanî û bzûtineweyi rizgarîxwazî kurdistan» pêman dellêt «eqllîyet heman eqllîyetî ḧkumetekanî pêşuwe û teniya demuçawekan gorrawn».

her boye katêk yadî 62 salleyi sallwegerrî şorrşî meznî eylûl dekeyinewe, ew wane berize fêr debîn ke «ew satewexteyi şorrşî eylûlî têda hellgîrsa, heman satewexteye û mêjuwî ew 62 salle nebuwete rabrdû, ew ayindeyeş nehatuwetedî ke amancekanmî têda bedî bihênîn».

 

Top