• Wednesday, 29 November 2023
logo

Serok wezîran û xellk rastgoyî xakerrayî xizimetkarî

Gulan Media August 4, 2023 Raport
Serok wezîran û xellk rastgoyî xakerrayî xizimetkarî

 

le seretayi destibekaribûnî em kabîneye (kabîneyi 9) umêdêkî zorman hebû be sîstmêkî tokmeyi çaksazî dest pê bikeyin û, ew şite başaneşî pêşitir encam drawn drêjeyan pê bideyin, ewaneşî kemukurtîyan heye, yan pêwîstiyan be karî ziyatir heye, hewll bideyin başitiryan bikeyin.

paş destibekaribûnman hestm krd, zor sêkter û bwarî ḧukmirranî hen, bûniyan nîye û debû le sereta û binerretewe bunyad binrênewe, yekêk lewane sîstmî bedîcîtallkrdinî sîstmî ḧukmirranîye, ke min umêdêkî zorm heye karasanîyekî gewre bo proseyi ḧukmirranî û ḧkumet û hawullatiyanîş dekat, bellam le zorbeyi sêkterekanî ḧukmirranîda esllen databeys bûnî nebû, boye tîmêkî taybetîm destinîşan krd bo eweyi legell hemû wezaretekan ew data beyse drust bikrêt.

lem kabîneyeda zor şitî baş krawn û, le zor bwarîşda serkewtinî başman bedest hênawe, bellam hemûşitan dezanin em kabîneye le destpêkda şanisî nebû, rûberruwî komellêk qeyranî gewre buwînewe, wek:

le seretayi destpêkî em kabîneye petayi korona zor be frawanî billaw buwewe û, bo maweyekî dûr û drêj nemantwanî karekan wek pêwîst raperrênîn.

cûlleyi barizganî westa û nrxî newt zor zor dabezî, ke emaneş karîgerîyi zor nerênîyan leser aburîyi wllat drust krd.

rûberruwî komellêk qeyran û teḧedidîyi dîke buwînewe, hemûyan karîgerîyi rastewxoyan le jiyan û bijêwî xellkda hebuwe.

sererrayi em qeyran û teḧedidîyane, ême berdewam buwîn leweyi rûberruwî qeyranekan bibînewe û twanîman çareserî guncawyan le katî guncawda bo bidozînewe.

min dezanm kemukurtîyi zor hebuwe, beşêk lew şitaneyi rûyan da, xetayi êmeyi têda nebuwe, hendêk lew qeyranane drust krawn, beşêkiyan leser astî nawxo lelayen ew kesanewe drust kran ke berjewendîyekaniyan lêyi drabû, yan hestiyan be metirsî dekrd, boye kewtine cûlle bo dijayetîkrdinî em ḧkumete û, beşêkî dîkeyi qeyrane drustkrawekan le dereweyi ḧkumetî herêmî kurdistan drust krabûn, hewllî zor dra bo eweyi guşarî abûrî û yasayî û eminî bo em ḧkumete bênin, taku netwanêt le erkekanîda serkewtû bêt, bellam wêrrayi hemû emane be pşitiywanî xuda û hawullatiyanî kurdistan twanîman beser ew qeyrananeda ser bikewîn. eweyi giringe babetî bijêwîyi xellk û pêşkeşkrdinî xizimetguzarîyekane bo hawullatiyan, bo emeş le hemû sêkterekanda pêşkewtinî baş krawe, hewllman dawe le nzîkewe le azarekanî hawullatiyan têbigeyin û bitwanîn xizimetguzarîyekan ta astî gund û şar û şaroçkekan bibeyin.

babetî mûçeyi fermanberan, babetî serekî buwe, herçende lewaneye naḧezan billên (mûçe nedrawe), bellam detwanm billêm lem kabîneyeda hemû mûçekan drawn, herçende lewaneye hendêk car dwakewtibêt.

legell ḧkumetî fîdrrallî berdewam leser ew xallane nakok buwîn, yan taku êsta nemantwaniywe çareserî guncaw bo kêşekan bidozînewe, ême bo çareserkrdinî ew kêşane nermîyekî zorman nwand û berdewamîman be hewllekanman dawe bo eweyi kêşekan legell ḧkumetî fîdrrallî çareser bikeyin.

msirur barizanî dîdarî «serok wezîran û xellk»

 

 

rojî 4î temmuzî 2023 ke hawkate legell rojî damezirandinî ḧkumetî herêmî kurdistan, dîdarî (serok wezîran û xellk) le kenallekanî telefziyon billaw krayewe û, lem dîdareda ke xellkî hemû nawçekanî kurdistan amade bûn, berrêz msirur barizanî serokî ḧkumetî herêmî kurdistan zor be dllfrawanî gwêyi bo prsiyarî amadebuwan ragrt û, zor be rastgoyî û raşkawîyewe wellamî prsiyarekanî dayewe, lem raporte tîşk xirawete ser çend layenêkî giring.

 

kêşekanî kerkûk û nawçe dabirrênrawekan

prsî kerkûk û şngal û nawçe dabirrênrawekan yekêk lew prsane bû ke hawullatiyan legell serok wezîran gftugoyan krd, sebaret bew destdrêjîyaneyi dekrête ser cûtiyaranî kurd û turkman û netewekanî dîke û drêjedan be siyasetî şovênîyi be'erebikrdin, serok wezîran raşkawane gutî: «ême dellêyin kerkûk dllî kurdistane, cenabî mstefa barizanî şorrşêk û xoyşî krde qurbanî, çunike amade nebû waz le kurdistanîyetî kerkûk bihênêt, êmeş be heman şêwe dakokî dekeyinewe ke kerkûk beşêkî danebirrawe le kurdistan, bellam bedaxewe ew napakîyeyi 16î oktoberî sallî 2017, em doxeyi êstayi le kerkûk drust krduwe, êsta xellkî kerkûk begşitî be kurd û turkman û netewekanî dîkewe lejêr destî desellatêkî xosepênda jiyan beser beden, be şêweyekî taybetîş cûtiyare kurdekan ke min dezanm be çi şêwazêk dijayetî dekrên, be çi şêwazêk rêgrîyan lê deken û nahêllin le zewîye kşitukallîyekaniyanda karî xoyan biken û berhemekaniyan ko bikenewe, leser em prse çendîn car be dîdar û be telefonîş legell berrêz mḧemed şiya' sûdanî serok wezîranî 'êraqî fîdrrall qsem krduwe û dawam krduwe, em destdrêjîyane leser cûtiyaranî kurdî ew sinûrane rabigirin, leber eweyi hêz bekar dehênên û xellkanêk dênin ke xellkî nawçeke nîn, deykene şwêngreweyi xellkî resenî nawçeke û zewîyi cûtiyaranî kurd dagîr deken, leser em prse serok wezîranî 'êraq bellênî pê dawm lêkollînewe biken, ewaneşî em core karane deken, rêwşwênî yasayî le beranberyan bigîrête ber, çawerrêyin bzanîn ḧkumetî fîdrrallî çi rêwşwênêk degrête ber, bellam ta ême mabîn waz le kerkûk nahênîn.

her lem dîdareda û sebaret be çarenûsî şngal û kurdistanîyetî şngal serok wezîran bem core wellamî prsiyarekeyi dayewe û gutî: «şngal beşêke le kurdistan û dagîr krawe, bedaxewe ew zullm û destdrêjîyeyi le xellkî şngal kra, heta êstaş berdewame.

zor car basî şengal krawe, bes ḧezdekem bzanin, katêk tîrorîstanî da'ş ew tawane gewreyeyan dijî xellkî kurdistan le şngal û çend nawçeyekî dîke encam da, ke ziyatir xuşk û bra êzdîyekan bûn, min bo xom le mîḧwerî 8 legell cenabî serok pêşmerge bûm, maweyi 52 roj ême le naw otombîll nûstîn, heta şengalîşman rizgar nekrd, negerrayinewe û, teniya bo rizgarkrdinî şngal 500 şehîdman dawe, xellkî dîke zor muzayede be şngalewe deken, bellam eweyi krawe ême krdûmane û ewaneşî bo azadkrdineweyi şngal şehîd bûn, hî ême bûn, bellam dwayi napakîyekeyi 16î oktober carêkî dîke ḧkumetî herêm le şngal gerrayewe, bo eweyi carêkî dîke şngal nebêtewe meydanî şerr û pêkdadan û xellkî ême nebine qurbanî, gutman ba carê lêyi gerrîn, eweyi giringe leser em prseş legell serok wezîranî pêşuwî 'êraq (mstefa kazimî) rêkkewtinî şngalman îmza krd, bo eweyi be şêweyekî guncaw barudoxî şngal çareser bikeyin û desellatî şer'î û fermî û xizimetguzarîyekan bigêrrînewe bo şngal, ewca xellkekeşî be serberizî bigerrênewe ser mall û ḧallî xoyan, bellam bedaxewe ew layeneyi buwe hokarî eweyi ew rêkkewtine cêbecê nekrêt, ew hêze nayasayiyanen ke êsta le şngal desellatdarin, eweyi cêgeyi nîgeranîyşe harîkarîyi ew layene nayasayiyane ziyatir deken ke şngaliyan dagîr krduwe, bellam dllinyatan dekemewe, şngal beşêke le kurdistan û ciya nabêtewe, rojêk her degerrêtewe bo kurdistan, ême demanewêt be serberizî û azadî bigerrênewe ser zêdî xotan, nek carêkî dîke bikewnewe jêr destî hendêk layenî dagîrkar û hêzî nayasayî, hewllekanî ême legell ḧkumetî fîdrrallî û netewe yekgrtuwekan û dewlletanî hawpeymanî dost berdewame, beweyi çon bitwanîn hawkarîyi xellkî şngal bikeyin, heta degeyine ew çaresere, kurdistan malle gewrekeyi xotane, pşitiywan bexwa be serberizî degerrênewe bo şngal».

 

qerebûkrdineweyi kesukarî enfal û şehîdan

le dwayi sallî 2003we heta êsta hîç kam le kabînekanî ḧkumetî 'êraq hengawêkî bew arasteye hellinegrtuwe ke qerebuwî kesukarî enfal û kîmiyabaran û şehîdanî kurdistan bikatewe, her boyeşe kesukarekaniyan naçarin be krêkarî û kulemergî jiyanî xoyan beser berin, xanmêkî kesukarî enfal be serok wezîranî gut: «min hîç nallêm seyrî destekanm bike, be krêkarî guzeranî xom dabîn dekem», serok wezîran bem core wellamî em xatûneyi dayewe: «zor bexêr bêyt xuşkî berrêz, êwe wek binemalleyi enfal û şehîdan maftan beser hemû xellkî kurdistanewe heye, nek teniya ḧkumetî herêmî kurdistan, bo emeş ḧkumet eweyi le twanayda bêt bo asanikarîyi bijêwî êwe debêt drêẍî nekat, bellam lem prseda debêt zor be wrdî hellweste bikeyin û lexoman bprsîn: kê tawanbare beranber ew hemû tawananeyi ke dijî xellkî kurdistan encam drawn? herweha kê xawenî ew xellkeye û debêt bepîr dawakarîyekaniyanewe biçêt? giringe ême em dû xalle le yektirî ciya bikeyinewe, bêguman tawanbarî serekî lem tawaneda hemû ew ḧkumet û rjêmaneyi pêşuwî 'êraqn ke ta sallî 2003 le desellatda bûn, be berdewamîş hewllî ême legell hemû ḧkumetekanî 'êraq le dwayi sallî 2003we ta êsta bo ewe buwe ke ḧkumetî fîdrrallî 'êraq didan bew tawaneda binên ke rjêmekanî pêşitir krdûyane û qerebuwî kesukarî enfal û kîmiyabaran û şehîdan bikenewe, bellam bedaxewe ewendeyi hendêk layenî siyasî hewllî ewe deden ruwî tomet û gleyî le ḧkumetî xoyan bikenewe, ewende ruwî tomet û gleyiyekaniyan rûberruwî ew rjêmaneyi 'êraq nakenewe ke ew tawane gewreyeyan dijî gelekeman encam dawe, ew tawananeyi dijî netewekeman encam drawe, tawanî cînosayd û komellkujîye û pêwîste hemûman cext lewe bikeyinewe, em tawanane wek cînosayd binasirên û, tawanbarî serekî ke rjêmekanî pêşuwî 'êraqe diyarî bikrên û ḧkumetî fîdrrallî 'êraq qerebuwî kesukarî enfal û kîmiyabaran û şehîdan bikatewe, bellam serrerayi eweş ême wek ḧkumet pêwîste hemû dawakarîyekanî êwe leberçaw bigirîn, êwe mafî xotane û şaysteyi ewen zor leweyi heye ziyatirtan bo bikeyin».

 

parêzgayi hellebice w

nebûnî xizimetguzarî

hawullatîyekî şarî hellebice be serok wezîranî gut: «emirro ême basî hendêk xizimetguzarîyi seretayî dekeyin ke debû pêş 20-30 sall ḧkumet encamî bidaye, debû emirro ême bas le şitî gewretir bikeyin», le wellamî em qseyeda serok wezîran bem core wellamî dayewe: «be rastî qsekant zor le cêgeyi xoydaye, minîş dellêm boçî heta êsta encam nedrawn? boçî eweyi le maweyi 20-30 sallî rabrdû nekrawe, êsta hemû em kêşane rûberruwî em kabîneye dekrêtewe? debû ew xizimetguzarîye serekîyaneyi wek aw, kareba, yekeyi nîşitecêbûn, qerebûkrdineweyi kesukarî enfal û şehîdan û ...htd, emane hemuwî pêş 20 sall bikrêt, prsiyarî minîş eweye bo nekrawe?»

her leser kêşekanî hellebice, hawullatîyekî dîke gleyî eweyi le serok wezîran krd, ke heta êsta serdanî hellebiceyi nekrduwe, le wellamî em hawullatîyeşda bem core wellamî dayewe: «min rexine û gleyiyekantan be çawan qbûll dekem, bellam nehatinî ême manayi ewe nîye ême dllman legell hellebice nîye, yan agadarî êş û azarekanî êwe nîn, sebaret be nehatinîşm bo hellebice demewêt zor be raşkawî basî ew hokaranetan bo bikem, min le seretayi destibekaribûnî kabîneyi noyemewe birriyarm dabû yekem şwên ke biçm serdanî bikem, parêzgayi hellebice bû, bo em mebeste dawaşm krdbû ew prrojaneyi ke pêwîstin bo hellebice amade bikrên, taku min bitwanm nek teniya bo serdanêkî asayî, bellku be komellêk prrojewe bêyin û xizimetêkî şaysteyi em şare bikeyin, bellam bedaxewe hercarêk dawam krduwe û wîstûme serdanî hellebice bikem, her carêk biyanûyek hebuwe, wek (prrojekan amade nîn, barudoxeke rêk nexirawe w.. htd), boye nehatm bo hellebice, hemuwî xetayi min nebuwe, bellam êsta zor peroşm bêm û serdanî hellebice bikem û erkî serşanî êmeşe, bellam merc nîye heta serok wezîran serdanî ew devere nekat, hellebice bêbeş bêt lew xizimeteyi ke xellkekeyi şaysteyi ziyatirin, boye debû îdareyi sinûrî hellebice ziyatir xizimetî hellebice bikat, taku berrêztan hemû gleyiyekan arasteyi min nekeyt, bellam sererrayi eweş min xom be xizimetkarî hemû kurdistan dezanm, amadeşm eweyi pêm bikrêt bo xellkî hellebice û tewawî xellkî kurdistan bîkem, pêşitirîş şitî taybet hebuwe, be taybetî bo hellebice krdûmane, çunike hestm krduwe, wek pêwîst xizimet nekrawn, min berprsiyarêtî helldegrm, bellam nehatinm bo hellebice manayi ewe nîye hellebice dûre lêman.

 

lêbûrdeyî û pêkewe jiyan azadîy

raderbirrîn û parastinî mafî mirov

yekêk lew metirsîyaneyi lem dîdareda serok wezîranî lê agadar krayewe, eweye ke xerîke le naw musllmananî kurdistanda û lejêr karîgerîyi îslamî derekîda rewtêkî perrgîr drust debêt û îslam bo mebestî siyasî bekar dehêndrêt, boye pêwîste musllmanî kurdistan bigerrênewe ser ew rewteyi musllmanî ke deyan zana û serkrdeyi le ḧucrekanî xwêndinda berhem hênawe, serok wezîran wêrrayi pşitiywanî bo em boçûne gutî: «min pêşniyar dekem, em qsaneyi mamosta krdî bo xellk billaw bikrêtewe, leber eweyi peyamî rasteqîneyi mamostayanî ayînî debêt bem core û bo aşitîyi komellayetî bêt, ême debêt lew rastîye têbigeyin ke ayîn (her ayînêk) bo hîdayetî mirov hatuwe, bo ewe hatuwe mirov le xirape dûr bixatewe û rêgeyi çakeyi pîşan bidat, her boye eger xwanexwaste ayîn bekarhênra bo wtarî rq û kîne û dijayetî û sûkayetîpêkrdinî beranber, ewa dllinya bin ew kese be helle le peyamî ayîn têgeyşituwe, boye debêt ême rêz le ayîn bigirîn, leber eweyi ayîn rêgenîşandere bo parastinî beha berizekan, erkêkî giringî mamostayanî ayînî eweye bergrî le maf û kerametî mafî xot û nîşitmaneket bikeyt û dijî stemkar û dagîrkar bwestîtewe, bellam eger xwanexwaste ayîn buwe beşêk le siyaset, yan ayîn bo siyaset û destkewtekan bekar hênra, ewa ew mamosta ayînîye, yan ew layene siyasîye be helle le ayîn têgeyşituwe, leber eweyi lem ḧalleteda peyamî ayîn biçûk û bertesk dekatewe û teniya debête peyamî ew kesaneyi ke hawrra û hawbîruboçûnî xoyetî, ême mîlletêkîn zorbeyi musllmanîn, bellam merc nîye hemû musllmanêk îslamî siyasî bêt, peywendîyi mirov legell xudayi xoyi ciyawaze leweyi ke ayîn bo babetî siyasî bekar bihênrêt.

her lem dîdareda qeşeyekî ayînî krîstanîş amade bû, zor raşkawane hellwesteyi le pêkewejiyanî nêwan ayîn û netewe ciyawazekan le herêmî kurdistan krd, bellam dawayi le serok wezîran krd sinûrêk bo koçkrdin dabinêt, leber eweyi em diyardeye karîgerîyi nerênî leser ew ayîn û netewane drust dekat ke jmareyan keme, lem bareyewe serok wezîran amajeyi bewe krd ke «mayeyi xoşḧallîye kurdistan buwete mellbendî pêkewejiyan û lêbûrdeyî, boye debêt hemûman şanazî bem lêbûrdeyî û pêkewe jiyaneyi nêwan ayîn û netewe ciyawazekanî kurdistan bikeyin», sebaret be prsî koçîş, serok wezîran cextî lewe krdewe diyardeyi koçkrdin le kurdistanewe, yan koçkrdin le derewe bo kurdistan, diyardeyekî asayiye û mirov xoyi birriyar dedat ḧez dekat le kwê bijî, bellam eweyi cêgeyi xoşḧallîye, êsta beşî zorî wllatan eger bzanin ew koçbere le kurdistan dejî, rêgeyi pê naden, çunike dezanin kurdistan arame û astî bijêwîyi hawullatiyanîşî başe û, ew hawullatîyaneyi deçne derewe her katêk bigerrênewe kurdistan nîşitmanî xoyane û bexêr bênewe».

sebaret be prsî maf û azadîyekan û karî rêkxirawekan, serok wezîran le wellamî prsiyarî çalakêkî rêkxirawekanî komellgeyi medenîda gutî: «zor be bê wêjdanane bas le ḧkumetî herêm dekrêt, beweyi gwaye pantayî azadîyi bo rojinamenûsan û rêkxirawe naḧkûmîyekan ber tesk krduwetewe, eme berrastî bew core nîye, leber eweyi debêt hellsengandinekan be data û jmare bêt, em prse teniya be qse û be derkrdinî beyanêk hellsengandinî bo nakrêt û waqî'êkî pê bşêwêndrêt, debêt azadî û azadîyi raderbirrîn le çwarçêweyi yasa û rênmayiyekan bo hemû layek ferahem bikrêt, dawat lê krdm wteyekm leser kuşitinî ew genceyi çemçall hebêt ke leser bîruboçûnî ciyawaz tîror kra, be daxewe zor pêyi dllgran bûm, nabêt hîç kesêk leser bîruboçûnî xoyi tîror bikrêt, îdî hokarekeyi her çîyek bêt, debêt hemûman serkoneyi bikeyin û dijî bwestînewe, bellam prseke teniya ewende nîye ke ême rayi xomanî leser derbibirrîn, bellku pêwîste her core tîrorêk le her şwênêkî kurdistan encam bidrêt, ême hemûman be ḧkumet û koyi rêkxirawe medenîyekanî komellge le dijî bwestînewe û bwêrîyi eweman hebêt le her şwênêkî kurdistan tawan û tîror encam dra, tawanbar be tawanbar bzanîn û nabêt meylî eweman hebêt le nawçeyek prseke zeq bikeyinewe û le şwênêkî dîke peredepoşî bikeyin.

 

slêmanî glêneyi çawmane

rêgeman naden wek pêwîst xizimetî bikeyin

lem dîdareda mîdiyakarêk çend prsêkî giringî rûberruwî serok wezîran krdewe, lewane (boçî le maweyi çwar sallî em kabîneyeda naḧezant zor bûn? boçî degutirêt serok wezîran dijî slêmanîye? boçî le budceyi 'êraqda dijî ewe buwît le beẍdawe buce bo slêmanî binêrêt?) serok wezîran be raşkawîye wellamî em prsiyaraneyi dayewe: «pêş hemû şit min pêmwa nîye le kurdistan naḧezim zor bûbêt, bellam pêmwaye naḧezekanm îmkanîyetiyan leber deste û dengiyan berize, ewane le berjewendîyan drawe û deyanewêt le gendellî berdewam bin û kes rêgrîyan lê nekat, eger emane naḧezekanî minin, bew perrî dllixoşîyewe amadem wellamiyan bidemewe, be pêçewaneyi eme pêmwaye û pşitm bewe estûre û hokarî berdewambûnîşm leweda debînmewe ke zorbeyi xellkî kurdistan hawrra û pallpşitî minin, ew hêzen bo eweyi bitwanm berdewam bm, min nek slêmanî, dijî hîç nawçeyekî kurdistan nîm, esllen qbûll nakem em têrrwanîne drust bibêt û bew şêweye billaw bikrêtewe, be herḧall ba rêge biden min bêm ew xizimeteyi detwanm le nawçekanî dîke bîkem, bêm le slêmanî bîkem, bzane be çawan xizimetî slêmanî nakem, ke bo berjewendîyi teskî ḧzbî û şexisî rêgrî deken leweyi ḧkumet xizimetî slêmanî bikat, ew kat ba xellk gleyî lew rêgrane bikat, nek le min, amadem xizimetî hemû gund û şar û şaroçkeyekî kurdistan bikem, bellam debêt yarmetîm biden, yan heta eger yarmetîşm naden, ba rêgrî drust neken.

sebaret be budceyi 'êraq û dijbûnî min ke le beẍdawe budce binêrêt bo slêmanî, êwe hemûtan dezanin, ême qewareyekî fîdrrallî kurdistanîn, le destûrda mafekanî kurdistan parêzirawe, ew birrgeyeyi le naw budceke ziyad krawe, be hîç şêweyek bo ewe nebuwe xizimetî slêmanî biken, bellku bo ewe buwe rêge xoş biken ta destwerdan le karubarî nawxoyi herêmî kurdistan bikrêt, bo ewe bû mafêkî destûrî pêşêl bikrêt û ḧkumetî fîdrrallî qewareyi herêmî kurdistan lawaz û bê beha bikat, be hîç şêweyekîş ḧkumetî 'êraqî ne be rêgeyi destûrî natwanêt û naşîkat ke rastewxo budce bo slêmanî binêrêt, lemeş ziyatir ba bprsîn kê budceyi slêmanîyi ragrtuwe, ta biçn pena bo ḧkumetî 'êraqî biben?.

demewêt raşkawane wellamî em prsiyare bidemewe, le seretayi destibekaribûnî kabîneyi noyem dawam krd ême ba bêyin xercîyekan kem bikeyinewe û dahatî ḧkumet ziyad bikeyin, hemû hawrra bûn leser em pêşniyare, leber eweyi ême tûşî qeyranêkî abûrî bibuwîn û debû bzanîn lanî kem îmkanîyetî berdestî ḧkumet çende, detwanîn çi core çaksazîyek bikeyin, ke ememan krd, dîsan her ew braderane gleyî eweyan krd, beweyi gwaye desellat le parêzga û îdare serbexokan wergîrawetewe û hemuwî krawe be sentirallî, gutiyan demanewêt desellatekan şorr bikrêtewe bo parêzga û îdare serbexokan, bo emeş gutman beser çaw, nek teniya bo parêzgayi slêmanî, bellku ba desellatekan bo hemû parêzga û îdare serbexokan şorr bikrênewe, bêguman ke desellatekanîş şorr debinewe legellîda perprsiyarêtîyekanîş şorr debinewe, çunike desellat û berprsiyarêtî lêk ciya nakrênewe, ke emeşman krd, le brî eweyi dahatekan ziyad bin, dahat nema, hemû layekîş debînin çon mamelleyan legell dahatekan krd û ẍedriyan le xellkî slêmanî krd, boye ew kesane berprsin beranber şêwazî îdaredanî ew sinûre ke serwet û samanî slêmanîyan be corêk berrêwe brd ke negerrêtewe bo xellkekey, herçî siyule le banikekanî slêmanî hebû, hemuwî bo babetî taybetî û şexisî û ḧzbî û kompaniya ḧzbîyekan serf kra, dwayi hemû emaneş kewtine hewlldan bo eweyi qerebuwî em kurthênane leser ḧîsabî parêzga û îdare serbexokanî dîkeyi kurdistan rast bikenewe, bo çend mangêkîş eme kra, bellam dwayi ewe îtir hîç sûdî nebû û karekaniyan wek xoyi berdewambûn û pareke nedegerrayewe bo xellkî slêmanî, em rastîyane dwayi eweyi lêjineyi lîkollîneweman pêk hêna û dîrasetiyan krd, hemûyan le raportekanda tomar krawn, ke be çi şêwazêk yarî be siyuleyi banikekanî slêmanî krawe.

înca emaneş hatin gleyiyan krd be ḧîsab gemaro xirawete ser slêmanî û pareyi slêmanî rewane nekrawe, bo agadarîyi êwe le pareyi hewlêr û dhok bo slêmanî rewane krawe, teniya bo eweyi mûçeyi fermanberanî ew devere bidrêt.

dwayi hemû emane carêkî dîke dawayan krd û gutiyan demanewêt dahat sentirallî bêt, bo emeş gutm beser çaw, debêt xercî û dahat sentirallî bêt û nakrêt le xercî ḧkumet berprs bêt, bellam kokrdineweyi dahat layenêkî ḧzbî berprs bêt û, xercî û dahat sentirallî bin, dwayi eme min bellênm da ke ew dahate be bê ciyawazî bo hemû kurdistan bêt û nanêkman hebêt legell slêmanî deykeyine niywe, bo eweyi ew fermanberane naçar nekrên bibine amirazêk be dest layenêkî siyasî, yan xirap sûdî lê werbigîrêt.

ême lêre ew birriyareman dabû bew core mamelle bikeyin, bellam le beẍda ew napakîye dekra û dawa le layene tundrrewekanî beẍda dekra bo eweyi slêmanî le kurdistan ciya bikrêtewe, çunike be ḧîsab metirsî leser slêmanî heye, bellam metirsî leser slêmanî û hewlêr nîye, bellku ew şwênaneye ke be şêwazêkî şovênîyane mamelle legell kurdistan deken, boye êsta min dellêm slêmanî glêneyi çawî êmeye û be hîç şêwazêkîş ême waz nahênîn û eweyi pêşman bikrêt be bê ciyawazî xizimetî hemû şar û şaroçke û gundekanî kurdistan dekeyin».

 

gendellî ragîra

bellam gendellkaran sza nedran

leser prsî rûberrûbûneweyi gendellî û ragirtinî, serok wezîran rûberruwî ew prsiyare krayewe (boçî netantwanî gendellkaran bidene yasa û sziyan biden?) le wellamî em prsiyareda zor raşkawane gutî: «legell eweyi prsêarêkî tuzêk zeḧmete, bellam hewll dedem wellamt bidemewe, min pabendm beweyi kotayî be gendellî bihênm, eme ciyawaze leweyi gendellkaran sza bidrên, her boye eger mebestt eweye hemû gendellkaran sza bidrên, debêt xellkêkî zor bihênrêne berdemî dadga, eger ememan krd, sbeyi çendîn kêşeyi ciyawaz drust debêt û lewaneye bibête şerrîş, ke emeş ruwî da, herdîsan xudî xellkî kurdistan dellên ewende nahênêt û ba yekrrîzîyi kurdistan parêziraw bêt û çawî lê bpoşn, eger emeyan nekrêt, teniya xellkî hejar û bê desellat rûberruwî dadga bikrênewe, emeşiyan nadadperwerîye, leber ewe min pêmwaye başitirîn rêge bo binbirrkrdinî gendellî nehêşitinî rêgedane be gendellî, ke rêge nedrêt çîtir gendellî bikrêt, emeş debêt gşitgîr bêt û hemû damezirawekanî ḧkumet pêweyi pabend bin, bellam hendêk gendellîyş hebuwe zor zeq buwe, leser ewane rêwşwênî yasayîman le beranber wergrtûn û rûberruwî daga krawnetewe».

 

sîstmî pêdanî elîktironîyi banikî

lemaweyi dûsallî dahatûda tewaw debêt

sîstmî banikîyi pêşkewtû û xerckrdin û wergirtinî pare be şêweyi elîktironî binaẍeyi pêşkewtinî hemû wllatêke û karasanîyi gewre bo bûjaneweyi abûrî dekat û ḧkumetî herêmî kurdistanîş hengawî bem arasteye hellgrtuwe, sebaret beweyi keyi em proseye tewaw debêt? serok wezîran bem core wellamî dayewe: «ew sîstmeyi basî dekeyt, berinameyi (hejmarî min)ـe, wate her kesêk be şêwazêkî elîktironî ḧîsabêkî banikîyi hebêt, ême em prrojeyeman dest pê krduwe û birriyare le dû sallî dahatûda hemû fermanberanî ḧkumet ke jmareyan le miliyonêk ziyatire, hemûyan bixirêne ser ew sîstme û be şêweyekî elîktironî mûçekaniyan le banik werbigirin, sûdî em sîstmeş teniya her ewende nîye ke parekaniyan le katî xoyda le banik werbigirin, bellku fermanberan detwanin sûdmend bin le hemû taybetmendîye banikîyekan û le hemû ew beriname û sûdaneyi ke banik detwanêt pêşkeşî hawullatiyanî bikat û, dekrêt em serkewtine dû layene bêt, lelayek banik sûmend debêt lew hemû pareyeyi le rêgeyi banikewe xerc dekrêt, lelayekî dîke hawullatîş detwanêt be rêgeyi hêşitineweyi beşêk le parekeyi le banikda le sîstmî banikî sûdmend bêt, bedaxewe eme yekêke lew prrojeyaneyi ke debwaye pêş 20 sall le kurdistan encam bidraye, bellam taku êsta nekrawe, êstaş dreng nîye, demanewêt le maweyi dû sallda ziyatir le miliyonêk û 200 hezar fermanber bixeyine naw em sîstme».

 

têrrwanîn û berinameyi ḧkumet

bo sallanî 2024-2028

berrêz msirur barizanî serok wezîranî herêmî kurdistan le kotayî em dîdareda (serok wezîran û xellk) pêşniyar û boçûnekanî xellkî kurdistanî zor beriz nrxand û, cextî leser ewe krdewe ke ew pêşniyarane zor be cdidî werdegrîn û beşî zorîşî kariyan leser krawe, her lew bareyewe gutî: «eweyi ta êsta krawe le astî xwast û xozgeyi êmeda nebuwe û ême le maweyi çwar sallî rabrdû prrojeman hebuwe û, bo çwar sallî dahatûş berinameman heye, umêdm zore û dllinyaşm dahatuwî kurdistan zor zor rûnaktir û başitir debêt û bo emeş berinameman heye, wek:

1. pêşxistinî siyasetî herêm legell cîhan, ême çon detwanîn barudoxî xoman başitir bikeyin.

2. geşe pêdanî sermayeyi miroyî û komellayetî.

3. ḧukmirranîyi dameziraweyî û bawerrpêkraw.

4. werçerxanî abûrî .

5. geşe pêdanî jêrxan û şarsazî.

6. parastinî hawsengîyi jîngeyî.

cêgeyi amajepêkrdine lem dîdare (serok wezîran û xellk) çendîn prsî giringî peywest be perepêdanî kşitukall û parastinî jînge û kemukurtîyekanî bwarî tendrustî prsiyariyan lebarewe kra û, lelayen serok wezîranewe wellam dranewe.

Top